പൂമുഖം

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ് കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ, സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ വകുപ്പ് വിവിധ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു, അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു, കൂടാതെ പുതിയ കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗ കര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്,[…]