കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ് കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ, സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ വകുപ്പ് വിവിധ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു, അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു, കൂടാതെ പുതിയ കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗ കര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾ വകുപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും സർക്കാർ വഴി ആയതു നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശസ്തമായ നാല് മ്യൂസിക് അക്കാദമികളെ കോളേജുകളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി, പിജി കോഴ്സുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർ‌എൽ‌വി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ഫൈൻ ആർട്സ് ഈ ശാഖയിലെ സവിശേഷമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാലയങ്ങൾ സംഗീതം, ഫൈൻ ആർട്സ്, കഥകളി , മോഹിനിയാട്ടം, ശിൽ‌പം, മോഡലിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു . ആവശ്യമായ അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂരിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോഴ്‌സുകൾ. കൂടാതെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവടങ്ങളിലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപങ്ങൾ ഉള്ളതിന് പുറമെ കോഴിക്കോട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്,, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ മേഖലയിലും സമാനമായ കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ, റുസ, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഗവേഷണം നടത്താനും മറ്റ് തൊഴിൽ വികസന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിവിധ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഹോസ്റ്റൽ, ക്വാർട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ വകുപ്പ് നൽകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, നാളത്തെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശാല മേഖലകൾ തുറന്നു നൽകുന്നതിന് വകുപ്പ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.