പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ

PUBLIC INFORMATION OFFICERS AND APPELLATE AUTHORITY UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
As per the Right to Information Act, 2005, the following officers are designated as PublicInformation Officers and Appellate Authority of Collegiate Education Department
Address of Public Information Officers & Appellate Authorioty:
Directorate of Collegiate Education,
6th Floor, Vikas Bhavan,
Vikas Bhavan P.O.,
Thiruvananthapuram 695 033.

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർ
പേര് സ്ഥാനപ്പേരും, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളും ഫോൺ നമ്പരും മെയിൽ ID യും
ശ്രീമതി ജയശ്രീ എം. എ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ബഡ്ജറ്റ്, പ്ലാനിംഗ് 0471-2304731 srfo.dce@kerala.gov.in
ശ്രീമതി എൻ. എസ്. മിനി സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്അസിസ്റ്റൻറ് അക്കൗണ്ട്സ്, സി സെക്ഷനുകൾ 0471-2303107 sraa.dce@kerala.gov.in
ശ്രീ രാംദാസ് എസ്. സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഫോർ സ്കോളർഷിപ് സ്കോളർഷിപ് സെക്ഷൻ 0471-2306580 sos.dce@kerala.gov.in
ശ്രീ പോൾ ജോൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ജനറൽ, ഇ, എഫ്, സെക്ഷനുകൾ 0471-2305107 aoefg.dce@kerala.gov.in
ശ്രീ മനോമോഹൻ കെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ എ, ബി, സെക്ഷനുകൾ 0471-2303107 aoabpk.dce@kerala.gov.in
ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ കെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ പെൻഷൻ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷനുകൾ 0471-2303107 aomnau.dce@kerala.gov.in
ശ്രീ വി. അശോക് കുമാർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ പി.എഫ്. (പ്രൈവറ്റ്/എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ) സെക്ഷനുകൾ 0471-2303107 aopf.dce@kerala.gov.in
ശ്രീമതി എം. കെ. ലത അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ യു.ജി.സി. , ഡി , പോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് സെക്ഷനുകൾ 0471-2303107 aougcd.dce@kerala.gov.in
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ
കോളേജ് വിദ്യഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം പിൻ 695033, ഫോൺ 0471 -2304889