പരിശീലനം

കോളേജ് വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്, വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായും അധ്യാപകർക്കായും വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നു